آرایش و شست و شو

آرایش و شست و شو

تمامی گربه ها با توجه به نژاد آنها باید به مواردی همچون، رسیدگی به وضعیت موها، حمام کردن ، توجه کرد.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد