درب و حفاظ

درب و حفاظ

برای مشخص کردن مسیر ورود و خروج گربه ها و کنترل بهتر آنها میتوان از درب مخصوص استفاده کرد و مشخص کردن یک محیط امن برای گربه ها میتوان از حفاظ استفاده کرد.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد